Pravidla Aircombat EPA WW1

Aktuální pravidla Aircombat EPA WW1 (CZ) – česká verze, formát PDF, revize r. 2016.
Actual Rules for Aircombat EPA WW1 (EN) – english, PDF format, revision year 2015 (last version from 2016 year isn´t translated).

Velitel leteckých sil pro r. 2016: Pavel Dvořák (PAD)


 

Plné znění pravidel:

Pravidla Aircombat EPA WWI

 (revize 2016)

 

I.    ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Počátek kategorie EPA WW1 lze datovat do roku 2007.

Tato pravidla jsou spravována „Velitelem leteckých sil“, volenou osobou, která je současně aktivním pilotem a kromě správy pravidel zajišťuje především celkovou koordinaci kategorie a řeší případné spory mezi piloty. Podněty pro změny a úpravy pravidel mohou podávat aktivní piloti.

Pravidla mohou být bez omezení rozšiřována a překládána do národních jazyků.

1. Smysl kategorie Aircombat EPA WWI

Záměrem kategorie EPA WWI je setkávání pilotů při létání vzdušných soubojů s dvou a víceplošnými RC modely v historickém odkazu k první světové válce (WWI), které budou zajímavé pro piloty i diváky.

2. Obecná pravidla

Na tuto kategorii lze aplikovat všeobecné řády FAI pro letecké modelářství, kterou nejsou v rozporu s těmito pravidly.

3. Bezpečnost

Bezpečnost všech diváků a účastníků leteckých soubojů má vždy nejvyšší prioritu. Jakékoli chování účastníků, ale i přihlížejících, které je organizátorem létání shledáno jako nebezpečné, musí vést k okamžité nápravě, případně až k zastavení letů. Kterýkoli přihlášený pilot, který není dostatečně známý pořádající skupině, může být požádán o kontrolní let, aby prokázal, že je schopen bezpečně ovládat svůj model. Piloti a jejich pomocníci pohybující se v letové zóně musí mít na hlavě připevněnu přilbu. Diváci se vždy musí nacházet v prostoru pro diváky, který musí být určen organizátorem akce.

 

 II.    STAVEBNÍ PRAVIDLA

1. Model

Model musí být polomaketa skutečného bojového stroje, který se prokazatelně zúčastnil bojů v letech 1914 až 1918. Letoun musí vyhlížet podobně jako originál, včetně povrchové úpravy a výsostných, či dalších znaků. V případě pochybností o vzhledu nebo kamufláži musí být pilot schopen vzhled a rozměry svého modelu věrohodně doložit. Ve sporných případech o možnosti startu takového modelu v turnaji rozhodne jury.
Barvy na modelu musí být podobné jako na předloze. Drobné odchylky v odstínech barev a jejich rozmístění jsou tolerovány. Model může být opatřen drobnými identifikačními znaky pilota – jméno, číslo modelu apod.

1.1.   Konstrukce

Hlavní části modelu (trup / trupy, křídlo / křídla) musí být postaveny z pěnových materiálů, např. z EPP (expandovaný polypropylen, polystyren). Je zakázán jakýkoliv potah křídel a trupu, včetně tmelení povrchu.
Před náběžnou hranu křídla ani ocasních ploch nesmí vyčnívat žádné součásti letounu. Náběžné hrany křídla nesmí být ničím vyztuženy, nejbližší výztuha musí být umístěna minimálně 4cm od náběžné hrany křídla. Je povoleno přelepení náběžných hran jednou vrstvou textilní, nebo skelné pásky šíře maximálně 25mm. Pro snadnější zachycení stuhy je povoleno nalepení pruhu smirkového papíru šířky maximálně 6mm a zrnitosti minimálně 30 na náběžnou hranu jednoho z křídel. Pruh smirkového papíru musí těsně obepínat náběžnou hranu, nesmí tvořit zuby, nesmí vyčnívat a výstupek tvoří pouze jeho tloušťka.
Není povoleno používat křidélka ve funkci vztlakových klapek.
Není povoleno řízené oddělování částí modelu za letu.
Pilot nemusí být stavitelem svého modelu.

1.2.   Rozměry

schema

Schéma rozměrových tolerancí / Dimensions Tolerance Scheme

Rozměry modelu se stanovují tak, aby dvouplošný model měl rozpětí min. 1000mm a pro tříplošný min. 900mm. Veškeré další rozměry modelu se dopočítávají ve stejném měřítku, jaké vychází z poměru rozpětí křídla skutečného letounu a rozpětí křídla modelu. Rozměrová tolerance všech hlavních rozměrů (viz. obrázek) je maximálně ±10mm od vypočtených hodnot s výjimkou vzdálenosti mezi přední částí trupu a náběžnou hranou nejbližšího křídla. Tuto vzdálenost lze ještě navíc zvětšit o 1cm. Při úpravě rozměrů musí být v co nejvyšší míře zachovány charakteristické znaky a proporce předlohy např. tvary průřezů trupu, tvar ocasních ploch, tvar křidélek atd. Při rozměrové úpravě křídel musí být všechna křídla upravena stejným způsobem.
Na křídlech, VOP a SOP lze použít libovolný profil.
Počet křidélek na modelu nesmí být větší než na reálné předloze. Hloubka křidélek musí odpovídat poměrnému zmenšení křidélek skutečného letounu s tolerancí ±1cm.

1.3.   Vzpěry, pilotní prostor

Pokud měl skutečný stroj mezikřídelní vzpěry musí jimi být vybaven i model. Pokud měl skutečný letoun mezikřídelních vzpěr více lze jejich počet na modelu snížit, ale tak, aby byla z bočního pohledu zachována podobnost se vzorem. Provedení vzpěr lze stylizovat. Model nemusí být vybaven výpletem mezi vzpěrami.

Pokud měl vzor odkrytý pilotní prostor musí být model vybaven figurkou nebo siluletou pilota. Figurka (busta) v modelu musí alespoň přibližně odpovídat svým vzhledem době, ve které létal vzor.

1.4.   Motor, vrtule

Model musí být poháněn jakýmkoli AC nebo DC elektromotorem.

Vrtule mohou být použity jakékoli komerčně běžně dostupné.

1.5.   Hmotnost modelu

Minimální letová hmotnost modelu je 450g, maximální letová hmotnost modelu je 800g.

1.6.   Certifikace modelu pro soutěžní létání

Nový model určený pro soutěžní použití musí být před prvním soutěžním startem zkontrolován (certifikován). Kontrola (certifikace) prokazuje soulad modelu se stavebními pravidly. Certifikaci provádí tříčlenná komise složená z „Velitele leteckých sil“, ředitele soutěže a náhodně vybraného zkušeného aktivního pilota. Majitel modelu předloží komisi třípohledový výkres předlohy, podle kterého je model posuzován. Při splnění všech požadavků daných pravidly je model úspěšně certifikován. Pokud je model v rozporu s pravidly není certifikován a účast takového modelu v soutěži je možná pouze se souhlasem všech účastníků (pilotů) akce a s penalizací 75b za každé letové kolo.

2. Pohonná baterie

Pro pohon modelu je předepsána pohonná baterie složená ze dvou až tří článků LiPol nebo LiIon zapojených v sérii s kapacitou max. 1350mAh u tříčlánkové baterie a max. 2000mAh u dvoučlánkové baterie.

Jiné pohonné zdroje nejsou zakázány (např. baterie NiMh, NiCd, LiFe, …). Možnost použití jiného typu pohonného zdroje si musí soutěžící ověřit u pořadatele soutěže. Pořadatel má právo použití jiného typu pohonného zdroje zakázat.

Každý soutěžící musí mít na soutěž k dispozici minimálně takový počet pohonných baterií, aby byl schopen k soutěžnímu letu nastupovat v intervalu 30 minut.

3. Stuha

Stuhu pro všechny soutěžící zajišťuje pořadatel. Není povoleno používat vlastní stuhu. Stuha je dlouhá 12m a široká 6-10mm vyrobená z materiálu dobře indikujícího seknutí (doporučen je krepový papír). Pro snadnou kontrolu neporušenosti stuhy po soutěžním letu musí být její konec vhodně označen (barevným fixem, kouskem stuhy jiné barvy apod.).

4. RC vybavení

K řízení modelu je povoleno používat pouze profesionálně vyrobené RC zařízení s platnou certifikací pro provoz v ČR. Počet ovládaných funkcí modelu není omezen. Každý vysílač může být podroben zkoušce rušení na sousedních kanálech a zkoušce dosahu před začátkem turnaje.

5. Model nesplňující pravidla

Kategorie Aircombat EPA WWI je primárně navržena pro létání s modely poháněnými elektromotorem. Pokud se všichni účastníci soutěže shodnou, může být do turnaje připuštěn i model s pohonem motorem spalovacím případně model, který je jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s pravidly.

O započítání, nebo nezapočítání výsledků modelu nesplňujícího pravidla do celosezónního hodnocení (Národní pohár Aircombat EPA WWI) rozhodne „Velitel leteckých sil“ po konzultaci s aktivními piloty.

Za model nesplňující pravidla je považován také model, který nesplňuje náležitosti popsané v bodech č.1 a 2. Takový model obdrží při každém startu (v každém kole, do kterého bude startovat) penalizaci 75 bodů.

 

III.    PRAVIDLA TURNAJE

 1. Soubojový prostor

schema

Soubojový prostor / Course Layout

1.1.   Letová zóna

Letová zóna je prostor, který je vyhrazen pro vzdušný souboj a nachází se za bezpečnostní linií (safety line). Bezpečnostní linie musí být organizátorem turnaje zřetelně vytýčena nejlépe v kolmém směru na momentálně převládající směr větru, pokud to místní podmínky umožňují. Žádný letící letoun nesmí bezpečnostní linii překročit od okamžiku jejího vytýčení až do skončení celého turnaje!

Přistane-li model během souboje v letové zóně smí být urychleně odnesen. Úmysl vkročit do letové zóny je pilot nebo jeho pomocník povinen oznámit hlavnímu rozhodčímu. Překročit pilotní linii a vstoupit do letové zóny může pilot nebo jeho pomocník pouze se souhlasem hlavního rozhodčího a to pouze s ochrannou přilbou upevněnou na hlavě.

1.2.   Přistávací zóna

Přistávací zónou je celá plocha letové zóny.

1.3.   Pilotní linie

Pilotní linie se nachází minimálně tři metry od bezpečnostní linie a vymezuje prostor pro piloty, jejich pomocníky a rozhodčí, kteří se účastní soubojového letu. V průběhu bojového letu se na pilotní linii a v prostoru pro účastníky souboje nesmí zdržovat nikdo jiný.

1.4.   Divácká linie

Divácká linie se nachází přibližně 20 metrů od bezpečnostní linie a vymezuje prostor pro diváky. Tato linie nemusí být vyznačena, ale pořadatel turnaje musí zajistit dodržování bezpečné vzdálenosti diváků od bezpečnostní linie.

1.5.   Ochranná přilba

Používání ochranné přilby je povinné při překročení pilotní linie směrem do letové zóny

2. Turnaj

2.1.   Princip souboje

Základem je společný let dvou až pěti pilotů, kteří bojují každý proti každému v souboji. Cílem souboje je vlastním modelem odseknout stuhu (cut) vlečenou soupeřovým modelem a zároveň si uchránit stuhu vlastní. Přitom se bodově hodnotí počet odseknutí stuhy, doba letu modelu, dodržování určeného letového prostoru a poškození modelu (kill). Vítězem se stane pilot, který v turnaji získá nejvíce bodů.

2.2.   Struktura turnaje

Turnaj tvoří několik základních kol souboje a finále. Doporučena jsou tři kola a finále. Každé kolo zahrnuje společný let dvou až pěti pilotů (výjimečně až sedmi), kteří létají způsobem každý proti každému. Je-li celkový počet pilotů větší než sedm, je kolo ještě rozděleno do tzv. heatů. Kolo je uzavřeno v okamžiku, kdy všichni piloti absolvují právě jeden souboj. V následujících kolech se rozpis pilotů v heatech mění tak, aby se utkalo navzájem co nejvíce pilotů, kteří spolu ještě neletěli v předchozích kolech (ideální je tedy každý s každým). Do finále postupuje pět pilotů s nejvyšším bodovým ziskem ze základních kol. Počet kol a počet pilotů v heatu musí být sdělen pořadatelem při zahájení turnaje.

2.3.   Fáze souboje

Souboj sestává z několika fází:

 • Příprava
 • Stav pohotovosti
 • Start
 • Letecký souboj a útoky na pozemní cíle
 • Přistání

2.3.1. Příprava

Tato fáze slouží pro přípravu pilotů a rozhodčích k souboji. Během přípravy se piloti přesunou na pilotní linii, kde si připraví model k letu. Rozhodčí si vyzvednou pomůcky (log, stopky, tužku), přidělenému pilotovi provedou kontrolu kanálu RC soupravy, neporušenost stuhy na modelu, soulad modelu s pravidly a provedou příslušný zápis do letového logu. Délka a začátek přípravné fáze je stanovena hlavním rozhodčím.

2.3.2. Stav pohotovosti

Stav pohotovosti následuje bezprostředně po fázi příprava a je ohlášen hlavním rozhodčím. Ve stavu pohotovosti se musí všichni piloti a pomocníci nacházet na pilotní linii. Všechno příslušenství pilotů a modelů se musí nacházet na pilotní linii nebo v prostoru pro piloty a motory modelů nesmí běžet. Stav připravenosti může mít rozdílnou dobu trvání, záleží zcela na hlavním rozhodčím, který tuto dobu zbytečně neprodlužuje.

2.3.3. Start

Start začíná dlouhým hvizdem hlavního rozhodčího (scramble). Piloti startují ze země, nebo z ruky do prostoru letové zóny kde vyčkávají na signál, který zahájí vlastní leteckýsouboj. Pro odstartování všech modelů je stanovena doba 60 sekund. Tuto dobu může hlavní rozhodčí zkrátit, pokud všechny modely odstartují za kratší dobu než 60 sekund.

Všichni piloti musí startovat tak, aby se při startu navzájem neomezovali a neohrožovali. Je doporučeno, aby se piloti mezi sebou na způsobu (pořadí) vzletu dohodli.

Po dobu startu je zakázán souboj.

Model musí odstartovat se stuhou plné délky. Pokud model při vzletu stuhu ztratí, musí pilot přistát a znovu stuhu plné délky navázat.

Pokud dojde v průběhu startu k odseknutí stuhy cizím modelem, bude pilot, jehož model stuhu odseknul, penalizován a pilot, který o stuhu přišel, musí přistát a znovu odstartovat se stuhou plné délky.

2.3.4. Letecký souboj a útoky na pozemní cíle

Začátek leteckéhosouboje ohlásí hlavní rozhodčí dlouhým hvizdem nebo jiným hlasitým způsobem. Od této chvíle se měří letový čas. Modely, které nestihly vzlétnout v průběhu startu, mohou startovat i nyní, letový čas se jim počítá od okamžiku vzletu. Leteckýsouboj je hvizdem nebo jiným hlasitým způsobem zřetelně ukončen po sedmi minutách hlavním rozhodčím. V průběhu souboje se piloti snaží odseknout stuhy z modelů soupeřů (cut). Za každé takové odseknutí stuhy získává pilot body.

Pokud se pořadatel soutěže rozhodne, může do letové zóny umístit tzv. pozemní cíle, za jejichž zásah získává pilot bonusové body. Pozemní cíle jsou vyrobeny z pěnového expandovaného polystyrénu, mají rozměr 3x3x100cm a jsou umístěny svisle v letové zóně minimálně 5m od bezpečnostní linie v úchytech, jejichž výška nepřekročí 15cm. Pozemní cíle jsou rozmístěny tak, aby nebyly v jedné linii a tak aby mezi nimi byla vzdálenost minimálně 2,5m. Na pozemní cíle je povoleno útočit až po zahájení leteckého souboje. Za úspěšný zásah (poškození) pozemního cíle obdrží pilot body. Za poškození (zásah) pozemního cíle v průběhu startu obdrží pilot penalizaci. Je doporučeno, aby pořadatel, nebo po dohodě sami piloti, určili směr, ze kterého se bude na pozemní cíle útočit. Použití pozemních cílů v soutěži je na rozhodnutí pořadatele, není povinné.

2.3.5. Přistání

Po leteckémsouboji mohou piloti libovolně létat v letové zóně před bezpečnostní linií a přistávat podle vlastního úsudku v přistávací zóně. Za úspěšné přistání v přistávací zóně po skončení leteckého souboje získá pilot body. Za úspěšné přistání je považováno takové přistání, kdy model po úplném zastavení zůstane stát na podvozku. Překlopení modelu po jeho zastavení v důsledku větru nebo jiných vlivů není považováno za úspěšné přistání. Model, kterému chybí část nebo celá konstrukce hlavního podvozku nemůže úspěšně přistát.

Překročení bezpečnostní linie při přistání je penalizováno shodně jako v průběhu leteckého souboje.

Po přistání letový rozhodčí zkontroluje stav stuhy na modelu a provede zápis do letového logu.

Po přistání všech letounů začíná příprava na další souboj.

2.4.   Změna letounu

V souboji je možné použít pouze jeden model. Nový model může být použit až v dalším souboji. Model je definován jako trup a křídla.

3. Pomocníci

Každý pilot může mít pouze jednoho pomocníka. V průběhu souboje se pomocník může zdržovat v blízkosti svého pilota na pilotní linii.

4. Opakovaný start

Během souboje může pilot uskutečnit libovolné množství vzletů s jedním letounem. Během jednoho souboje lze použít pouze jednu pohonnou baterii. Pokud je pilot nucen přistát během souboje a odnést model z letové zóny, musí k tomuto obdržet povolení od hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí vyhlásí »poplach« takovým způsobem, aby o této situaci byli spraveni všichni piloti. Piloti, kteří mají své modely ve vzduchu, létají tak, aby neohrožovali osoby pohybující se v letové zóně. Nový start musí být proveden ze stejného místa jako start první. Časy všech provedených letů během jednoho souboje (heatu) se sčítají. Všechny osoby pohybující se za pilotní linií směrem k letové zóně musí mít na hlavě upevněnu ochrannou přilbu.

5. Hodnocení

5.1.   Start modelu ze země

Za start modelu ze země pilot obdrží prémii 50 bodů.

5.2.   Letový čas

Za každé dokončené tři sekundy z prvních šesti minut letu v průběhu leteckého souboje obdrží pilot jeden bod. Za každou dokončenou sekundu od šesté minuty do konce letu v průběhu leteckého souboje obdrží pilot dva body. Měření letového času je zahájeno současně se začátkem leteckého souboje případně současně se vzletem modelu, pokud odstartuje až v průběhu leteckého souboje. Do letového času se započítává veškerý čas, po který model letí (nedotýká se země) v letové zóně. Měření letového času je ukončeno dotykem se zemí nebo signálem k ukončení leteckého souboje. Maximální délka letu je sedm minut.

5.3.   Překročení bezpečnostní linie (tzv. safety line)

Za překročení bezpečnostní linie ve vzduchu je považováno, překročí-li model linii celý, při překročení na zemi je určující poloha motoru letounu. U vícemotorového letounu je určující ten motor, kterým došlo k překročení.

Překročení bezpečnostní linie za letu je hlášeno rozhodčím, jehož pozice je taková, aby dokázal překročení linie co nejpřesněji posoudit. Za každé překročení bezpečnostní linie je pilot napomenut a penalizován ztrátou 200 bodů. Při třetím překročení bezpečnostní linie v rámci jednoho turnaje je pilot diskvalifikován. Pokud je celkový součet dosažených bodů v daném kole záporný, je pilotovi za takové kolo zapsána nula.

Překročení bezpečnostní linie je penalizováno i při přistání.

5.4.   Zachování stuhy

Pilot je odpovědný za start svého modelu se stuhou připojenou k letounu v plné délce. Pilot, který odstartuje bez stuhy, nebo ji během vzletu ztratí, musí neprodleně přistát a opětovně ji navázat. Stuha nebo její část ztracená za letu nebo zamotaná se počítá jako odstřihnutá. Dojde-li k porušení nebo ztrátě stuhy při přistání, je nutné doložit nalezenou stuhu letovému rozhodčímu. Zachování nedotčené vlastní stuhy je ziskem bodů v závislosti na délce letového času. Pokud model přistane se stuhou plné délky (se stuhou, se kterou do leteckého souboje poprvé odstartoval) získá za každé 3 sekundy letového času jeden bod.

Úmyslné odstraňování vlastní stuhy z modelu v době letové fáze není dovoleno.

Jako vlastní stuha je míněna ta, se kterou model odstartoval.

Pokud dojde v průběhu startu k odstřižení stuhy cizím modelem, bude viník potrestán ztrátou 100 bodů a pilot, který o stuhu přišel, musí přistát a znovu odstartovat se stuhou plné délky.

5.5.   Odstřihnutí stuhy (cut)

Pilot, který v průběhu leteckého souboje odstřihne stuhu upevněnou na soupeřovo modelu, získává 100 bodů. Jestliže dojde k seku stuhy zachycené během souboje na protivníkovo modelu, získává také 100 bodů. Jestliže během leteckého souboje pilot odstřihne současně (v jeden okamžik) více částí stuhy najednou, nebo zasáhne více stuh vlajících za jedním letounem (zbytky ze soubojů), obdrží body pouze za jedno odstřižení.

Pilot, který v průběhu startu svým modelem odstřihl stuhu jinému modelu bude penalizován ztrátou 100 bodů.

5.6.   Odstranění zachycené stuhy

V případě, že se cizí odstřižená stuha zachytí na modelu, může ji pilot uvolnit jakýmkoliv leteckým manévrem, nebo přistát a stuhu přemístit nebo odstranit. Za přemístění je považována taková manipulace s odstřiženou cizí stuhou zachycenou na modelu, kdy nedojde k jejímu zkrácení, ale jen přesunutí na jinou část modelu. Při odstranění zachycené cizí stuhy z modelu musí model při opětovném startu vzlétnout s připevněnou stuhou plné délky. Za nově navázanou stuhu nelze po ukončení leteckého souboje získat body za zachování stuhy. Pokud je odstřižená stuha soupeře namotána do motoru (vrtule) nemusí model při opětovném startu vzlétnout s připevněnou stuhou plné délky, ale musí odstartovat s vlastní stuhou a s případně dalšími cizími zachycenými stuhami ve stavu, v jakém byly při přistání. Na oprávněnost přistání za účelem odstranění stuhy z motoru (vrtule) dohlédne rozhodčí. Z motoru musí být stuha odstraněna na pilotní linii. Pokud je z modelu na zemi odstraněna cizí zachycená stuha (vyjma stuhy odstraňované z motoru) a následně model vzlétne bez navázání stuhy plné délky bude pilot penalizován ztrátou 50 bodů.

5.7.   Vzdušná kolize, kill

Za vzdušnou kolizi je považován střet dvou a více modelů, po němž všechny zúčastněné modely pokračují dále v letu. Vzdušné kolize nejsou bodově ohodnoceny.

Za kill je považován střet dvou a více modelů, po němž bezprostředně následuje přistání nebo pád některého ze zúčastněných modelů na zem z důvodu poškození při srážce. Za kill jsou všichni zúčastnění penalizováni srážkou 100 bodů. Při udělování penalizace se nepřihlíží na to kdo kill zavinil. Přistání modelu v přistávací zóně v důsledku ztráty vrtule není považováno za kill.

Sek dosažený při killu není bodově hodnocen.

5.8.   Pozemní cíle

Pilot, který v průběhu leteckého souboje zasáhne a viditelně poškodí pozemní cíl získá 50 bodů. Pilot, který v průběhu startu svým modelem poškodí pozemní cíl bude penalizován ztrátou 50 bodů. Kontakt modelu s pozemním cílem při startu, při kterém nedojde k poškození pozemního cíle, není penalizován.

5.9.   Přistání v přistávací zóně

Pilot, který po skončení leteckého souboje (po uplynutí celého letového času) provede úspěšné přistání v přistávací zóně obdrží 50 bodů.

5.10. Pasivita

Pilot úmyslně se vyhýbající souboji déle než 30 sekund bude napomenut hlavním rozhodčím. Za druhé a další napomenutí bude pilot penalizován ztrátou 15 bodů.

5.11. Překročení pilotní linie bez ochranné přílby

Pokud pilot nebo jeho pomocník v průběhu leteckého souboje překročí pilotní linii směrem do letové zóny bez ochranné přilby upevněné na hlavě nebude mu výsledek z tohoto souboje započítán a obdrží 0 bodů. Pilot může pokračovat v letu, ale bez zisku bodů.

5.12. Nerozhodný stav

Jestliže je konečný bodový zisk dvou pilotů shodný rozhoduje vyšší bodový zisk ve finále. Jestliže je i poté bodový zisk stejný rozhodne rytířský souboj pilotů se stejným bodovým ziskem. Vítězí pilot, který dosáhne prvního seku případně vydrží déle ve vzduchu. Souboj trvá do dosažení seku nebo do situace kdy je ve vzduchu pouze jeden model.

5.13. Rekapitulace bodového hodnocení

Hodnocení (pro každé samostatné kolo) body
Start modelu ze země +50
Letový čas – za každé dokončené 3s letu v průběhu 1. až 360. sekundy letu +1/3s
Letový čas – za každou dokončenou 1s letu v průběhu 361. až 420. sekundy letu +2/1s
Odstřižení stuhy soupeři v leteckém souboji +100
Odstřižení stuhy soupeři při startu -100
Zachování vlastní stuhy v souboji bez poškození (dle dosaženého letového času – za každé dokončené 3s letu) +1/3s
Zasažení a poškození pozemního cíle při leteckém souboji +50
Poškození pozemního cíle při startu -50
Úspěšné přistání v přistávací zóně po skončení leteckého souboje +50
Druhé a další napomenutí za pasivitu -15
Překročení bezpečnostní linie -200
Kill -100
Model neodpovídající pravidlům (v každém kole) -75
Nepovolené odstranění cizí stuhy z modelu -50
Překročení pilotní linie směrem do letové zóny bez přilby upevněné na hlavě Anulace bodů za celý let

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1.   Frekvence

Pro řízení modelů se předpokládá použití RC systémů v pásmu 2,4GHz. Pokud pilot používá RC systém v pásmu 35 nebo 40MHz musí být schopen provozovat vysílač na nejméně dvou frekvencích (kanálech). Pokud kolidují kanály ve finále, pilot s nižším celkovým skóre si kanál změní. Piloti jsou zodpovědní za volbu kanálu. Hlavní rozhodčí může před každým jednotlivým soubojem vyžadovat provedení kontroly použitých kanálů. Jiné než výše uvedené RC systémy nejsou povoleny.

6.2.   Předčasné ukončení turnaje

Nastane-li situace, kdy se povětrnostní nebo jiné podmínky během turnaje změní na nevyhovující, vyzve ředitel turnaje piloty k rozhodnutí, zda turnaj přerušit, pokračovat či ukončit a jakým způsobem budou zpracovány výsledky turnaje.

6.3.   Protest

Domnívá-li se pilot přihlášený do turnaje, že došlo k porušení pravidel turnaje nebo k jiné nespravedlnosti, může podat do rukou ředitele turnaje protest. Podání protestu musí proběhnout neprodleně po zjištění dané skutečnosti, avšak nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků.

Protest je třeba formulovat písemně a podložit kaucí 200Kč. Ředitel turnaje je povinen svolat jury a nejpozději do zahájení nového kola nebo vyhlášení konečných výsledků rozhodnout o oprávněnosti protestu. Pokud je protest uznán jako oprávněný, bude kauce vrácena. V opačném případě propadá organizátorovi akce.

6.4.   Propozice

Pro oficiální turnaj musí být vydány propozice, ve kterých musí být definováno: datum, čas a místo konání akce, kdo je organizátorem akce, kontakt na ředitele akce a podmínky účasti na akci. Vhodné jsou i doplňující údaje jako výše startovného, výše kauce, upřesnění pravidel, časový rozvrh, apod.

 

IV.    ORGANIZACE TURNAJE

 

Pro hladký, bezproblémový a bezpečný průběh turnaje je třeba, aby organizátor akce jmenoval osoby do řídících a kontrolních funkcí. Je přitom možné, aby byly některé funkce obsazeny aktivním účastníkem turnaje, případně sloučeny a vykonávány jednou osobou za předpokladu, že nebude snížena schopnost plnit stanovené úkoly.

1. Ředitel akce

Ředitel akce zastupuje organizátora akce, je odpovědný za vytýčení jednotlivých liníí a za celkovou organizaci a bezpečnost turnaje. Odpovídá za to, že se návštěvníci turnaje zdržují za diváckou linií. Přijímá protesty, svolává jury k řešení sportovních problémů a vydává příslušná rozhodnutí. V otázkách bezpečnosti mají jeho rozhodnutí přednost před stanoviskem hlavního rozhodčího nebo jury. Jestliže shledá chování pilota za nebezpečné, má právo jej vyloučit z turnaje.

2. Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí je odpovědný za časování všech fází turnaje. Vydává rozpis pilotů do kol a heatů, kontroluje kolize frekvencí v době trvání turnaje. Organizuje činnost letových rozhodčích a zabezpečuje výpočty výsledků. Je také odpovědný za dodržování pravidel soubojů a za kontrolu modelů, zda vyhovují pravidlům.

Odpovídá za sledování letících modelů, zda se nacházejí za bezpečnostní linií. K této činnosti může pověřit pomocníka – rozhodčího na bezpečnostní linii. Rozhoduje o přidělování trestných bodů.

3. Pilotní rozhodčí

Pilotní rozhodčí před letem kontroluje přidělenému pilotovi soulad jeho modelu s pravidly, délku stuhy a v případě použití RC systému v pásmu 35 nebo 40MHz také použitou frekvenci (kanál) s ohledem na možnou kolizi kanálů s jiným pilotem. Při leteckém souboji měří letový čas, zaznamenává odstřižení stuh soupeřům, úspěšné útoky na pozemní cíle, překročení bezpečnostní linie, úspěšné přistání a zaznamenává body do letového logu. Po souboji kontroluje pilotovu stuhu. Jako pilotní rozhodčí mohou být použiti i pomocníci pilotů nebo piloti, kteří právě nestartují. Využití pilotů nebo jejich pomocníků jako pilotních rozhodčích oznámí ředitel akce při zahájení turnaje.

4. Rozhodčí na bezpečnostní linii

Zpravidla pomocník hlavního rozhodčího, jehož úkolem je sledování, zda se letící modely nacházejí v letové zóně za bezpečnostní linií. V případě překročení bezpečnostní linie signalizuje domluveným způsobem její narušení (např. zvednutým praporkem a voláním „SAFETY!“).

5. Jury

Sportovní jury je jmenovaný nebo volený orgán složený z účastníků turnaje, který je svoláván ředitelem akce při řešení sporných otázek a protestů. Jury má právo rozhodnout o protestu. Počet členů a způsob obsazení jury navrhuje ředitel akce (doporučené složení je: „Velitel leteckých sil“, ředitel soutěže a jeden přítomný aktivní pilot určený losem).

Jména členů jury musí být zveřejněna při zahájení turnaje. Jury musí být svolána vždy při řešení protestu nebo když o to požádá alespoň jedna třetina pilotů.

6. Úklid po turnaji

Po ukončení turnaje je organizátor odpovědný za uvedení dějiště soubojů do původního stavu. Použité stuhy, které jsou z přírodního materiálu (papír) a zbytky EPP po haváriích modelů je třeba shromáždit a ekologicky zlikvidovat. S vysloužilými a poškozenými akumulátory (Li-Ion, Li-Pol, NiCd, NiMH), suchými články a vyřazenou elektronikou je jejich vlastník povinen nakládat jako s nebezpečným odpadem a likvidovat je dle doporučení výrobce.

 

Zpracoval Pavel Dvořák ve spolupráci s komunitou EPA WW1

7.2. 2016

 1. coubuch
  12.04.2015 na 22:18 | #1

  citace pravidel:textilní páskou šíře 10-25mm .Sopta ale tvrdí že to musí být papírová páska .
  Tak kde je pravda Coubuch

 2. 13.04.2015 na 09:30 | #2

  Použij omnipor z lékárny, je to taková papírově textilní páska.

 1. 16.09.2015 na 11:21 | #1
 2. 23.02.2016 na 08:07 | #2
 
'