Pravidla Aircombat EPA WW2

Aktuální pravidla EPA WW2 (CZ) – česká verze, formát PDF, revize r. 2015.
Actual EPA WW2 Rules (EN) – english, PDF format, revision year 2015.

Pravidla jsou sestavena a šířena Radou EPA složenou z velitelů aktivních letek (skvadron) a není možné je měnit bez jejího písemného souhlasu.

Rada EPA (2015):

 • Pavel Dvořák (Blades Squadron)
 • Zbyněk Majer (Okurky Sq.)
 • Robert Ondříšek (13. SQUADRON FLYING TIGERS)
 • Karel Vašica (COMBAT SQUADRON WEST SABRES)
 • František Kváša (69. STÍHACÍ ZÁKLADNA Předměřice nad Labem)
 • Milan Halúzka (1. sq. Czech Heaven)
 • Petr Stark (KOBRA EPA FIGHTERS)
 • Pavel Dostál (Letka Sokolů)

Pravidla mohou být bez omezení rozšiřována a překládána do národních jazyků.

Na dodržování pravidel dbá a jejich výklad zajišťuje velitel EPA, kterým je v současnosti Pavel SOPTÍK Petrášek (viz. Kontakty).

Pro kontakt se zahraničními piloty je ustaven 1. NC (National Contact – národní kontakt) Pavel SOPTÍK Petrášek a jeho pomocník 2. NC Pavel PAD Dvořák.

Všechny funkce jsou volené a komunita EPA reprezentovaná radou EPA má právo určit obsazení jednotlivých pozic.

Vícenásobné překročení SAFETY LINE (bezpečnostní linie): Dle pravidel může účastník soutěže překročit bezpečnostní linii maximálně třikrát. Při dalším překročení má být vyloučen ze soutěže. Již v raných dobách EPA kombatu v Čechách byl ale na soutěži v Aldrově (2007) vytvořen precedens, který říká, že pokud účastník soutěže nelétá nebezpečně a překročení bezpečnostní linie neohrožuje ostatní účastníky soutěže, nemusí být ze soutěže vyloučen, pokud někdo z přihlášených účastníků soutěže nepodá proti tomuto protest v době soutěže a to k rukám ředitele soutěže.

V soubojích se chovejme čestně, získávejme jen seky které jsou skutečně naše. Jen tak budeme mít ze závodů radost a nebudeme si ji kazit případnými nepříjemnými dohady nebo snad dokonce protesty.


Plné znění pravidel CZ:

Pravidla Aircombat EPA WWII

 (revize 2015)

 

I.    ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Následující pravidla jsou sestavena a šířena Radou EPA složenou z náčelníků aktivních letek (skvadron) a není možné je měnit bez jejího souhlasu. Pravidla mohou být bez omezení rozšiřována a překládána do národních jazyků.

 1. Smysl EPA

Záměrem kategorie EPA II je znovuobjevení vzdušných soubojů v historickém odkazu k druhé světové válce (WW II) při utkáních pilotů s RC modely, které budou zajímavé pro diváky a vzrušující pro účastníky.

 1. Obecná pravidla

Na tuto kategorii je možné aplikovat všeobecné řády FAI pro letecké modelářství, které nejsou v rozporu s těmito pravidly.

 1. Bezpečnost

Bezpečnost všech účastníků a diváků leteckých soubojů má vždy nejvyšší prioritu. Jakékoliv chování účastníků, ale i přihlížejících, které je organizátorem létání shledáno jako nebezpečné, musí vést k okamžité nápravě, případně až k zastavení letů. Kterýkoliv přihlášený pilot, který není dostatečně známý pořádající skupině, může být požádán o kontrolní let, aby dokázal, že je schopen bezpečně ovládat svůj model. Zúčastnění diváci se vždy musí nacházet v prostoru pro diváky, který musí být organizátorem akce vždy vymezen.

II. STAVEBNÍ PRAVIDLA

1. Model

Model musí být polomaketa skutečného bojového stroje postaveného, nebo provozovaného v letech 1935 až 1945. Letoun musí vyhlížet podobně jako originál, včetně povrchové úpravy a výsostných, či dalších znaků. V případě pochybností o vzhledu nebo kamufláži musí být pilot schopen vzhled a rozměry svého modelu věrohodně doložit. Ve sporných případech o možnosti startu takového modelu v turnaji rozhodne jury.

Barvy na modelu musí být podobné jako na předloze. Drobné odchylky v odstínech barev a jejich rozmístění jsou tolerovány. Model může být opatřen drobnými identifikačními znaky pilota – jméno, číslo modelu apod.

1.1.   Konstrukce

Hlavní části modelu (trup / trupy, křídlo / křídla) musí být postaveny z pěnových materiálů, např. z EPP (expandovaný polypropylen). Trup může být prostorový, nebo plochý. Za prostorový trup je považován trup, který tvarem průřezu odpovídá vzoru a splňuje povolenou odchylku rozměrů (viz bod II-1.2.). Deska se zaoblenými hranami je tedy považována za plochý trup. Je zakázán jakýkoliv potah křídel a trupu, včetně tmelení povrchu.

Před náběžnou hranu křídla ani ocasních ploch nesmí vyčnívat žádné součásti letounu. Náběžné hrany křídla, ani ocasních ploch nesmí být ničím vyztuženy, nejbližší výztuha musí být umístěna minimálně 4cm od náběžné hrany křídla. Je povoleno přelepení náběžných hran jednou vrstvou textilní, nebo skelné pásky šíře maximálně 25mm. Pro snadnější zachycení stuhy je povoleno nalepení pruhu smirkového papíru šířky maximálně 6mm a zrnitosti minimálně 30 na náběžnou hranu křídla / křídel a ocasních ploch. Pruh smirkového papíru musí těsně obepínat náběžnou hranu, nesmí tvořit zuby, nesmí vyčnívat a výstupek tvoří pouze jeho tloušťka.

Pilot nemusí být stavitelem svého modelu.

1.2.   Rozměry

Rozměry modelu se stanovují tak, aby rozpětí pro jednomotorový model bylo max. 850mm a pro vícemotorový max. 1000mm. Minimální povolené rozpětí modelu je 800mm. Všechny další rozměry modelu se dopočítají ve stejném měřítku, jaké vychází z poměru rozpětí křídla skutečného letounu a rozpětí křídla modelu. Povolená tolerance všech rozměrů je max. 20 mm od vypočtených hodnot (vyjma šířky plochého trupu viz bod II-1.1.). Při rozměrových úpravách modelu v rámci povolených rozměrových odchylek je nutné dbát na co nejvyšší míru zachování charakteristických tvarů a proporcí předlohy. Např. průřez trupu modelu, jehož předloha měla kruhový průřez trupu, se musí co nejvíce tomuto kruhovému tvaru podobat.

1.3.   Motor a vrtule

Model musí být poháněn střídavým nebo stejnosměrným elektromotorem.

U vícemotorových modelů musí být všechny motory funkční a model musí být schopen letu i jen na jeden běžící motor.

Vrtule nebo dmychadlo, použité na modelu, musí být běžně dostupné v modelářských obchodech.

1.4.   Hmotnost modelu

Povolená maximální letová hmotnost modelu je 520 g. Minimální hmotnost není omezena.

2. Pohonná baterie

Jako zdroj energie pro pohonnou jednotku jsou povoleny Li-Pol (Li-Ion) akumulátory v maximálním počtu 3 články a s kapacitou 1800mAh pro dvoučlánek (2S), nebo 1350mAh pro tříčlánek (3S). Pro vícemotorové modely je povolena pohonná baterie s maximální kapacitou 2500mAh. Použití jiného pohonného zdroje musí být konzultováno a schváleno Radou EPA.

3. Stuha

Stuha je 10m ± 0,5m dlouhá a 6-10mm široká z materiálu dobře indikujícího seknutí (např. krepový papír). Pro snadnou identifikaci neporušenosti stuhy musí být její volný konec vhodně označen. Upevnění na model musí být provedeno tak, aby volná část stuhy zůstala co nejdelší. Soutěžící musí používat stuhy, které zajistí pořadatel. Stuhy musí být stejné pro všechny soutěžící (materiál, barva, délka).

4. Rádiové vybavení

Je povoleno použití pouze profesionálně vyrobeného RC zařízení s platnou certifikací pro provoz v ČR. Počet ovládaných funkcí modelu není omezen. Před začátkem turnaje může být každé RC zařízení podrobeno zkoušce dosahu, u RC zařízení pracujících v pásmu 35 nebo 40MHz může být každý vysílač podroben zkoušce rušení na sousedních kanálech.

III. PRAVIDLA TURNAJE

1. Soubojový prostor

schema

Soubojový prostor / Course Layout

1.1.   Letová zóna

Letová zóna je prostor, který je vyhrazen pro vzdušný souboj a nachází se za bezpečnostní linií (safety line). Bezpečnostní linie musí být organizátorem turnaje zřetelně vytýčena nejlépe v kolmém směru na momentálně převládající směr větru, pokud to místní podmínky umožňují. Žádný letící letoun nesmí bezpečnostní linii překročit od okamžiku jejího vytýčení až do skončení celého turnaje!

Přistane-li model během souboje v letové zóně, lze jej urychleně odnést. Při vstoupení pilota nebo jeho pomocníka do letové zóny pilot, pomocník nebo rozhodčí oznámí tuto skutečnost ostatním účastníkům leteckého souboje např. zvoláním: „Pilot na ploše“. Překročit pilotní linii a vstoupit do letové zóny může pilot nebo jeho pomocník pouze s ochrannou přilbou upevněnou na hlavě.

1.2.   Přistávací zóna

Přistávací zónou je celá plocha letové zóny.

1.3.   Pilotní linie

Pilotní linie se nachází minimálně tři metry od bezpečnostní linie a vymezuje prostor pro piloty, jejich pomocníky a rozhodčí, kteří se účastní soubojového letu. V průběhu bojového letu se na pilotní linii a v prostoru pro účastníky souboje nesmí zdržovat nikdo jiný.

1.4.   Divácká linie

Divácká linie se nachází přibližně 20 metrů od bezpečnostní linie a vymezuje prostor pro diváky. Tato linie nemusí být vyznačena, ale pořadatel turnaje musí zajistit dodržování bezpečné vzdálenosti diváků od bezpečnostní linie.

2. Ochranná přilba

Používání ochranné přilby je doporučeno po celou dobu pobytu v prostoru pro účastníky souboje. Používání ochranné přilby je pro piloty i jejich pomocníky povinné při překročení pilotní linie směrem do letové zóny po odstartování prvního modelu (přilba musí být upevněna na hlavě). Překročení pilotní linie směrem do letové zóny po vzletu modelu (modelů) bez ochranné přilby upevněné na hlavě je potrestáno ztrátou všech dosažených bodů v letu, ve kterém k překročení došlo. Pilot může pokračovat v leteckém souboji, ale v tomto leteckém souboji nezíská žádné body!

3. Turnaj

3.1.   Princip souboje

Základem souboje je společný let dvou až sedmi pilotů, kteří bojují každý proti každému v leteckém souboji. Cílem souboje je vlastním modelem odseknout stuhu (cut) vlečenou soupeřovým modelem a zároveň si uchránit stuhu vlastní. Přitom se bodově hodnotí počet odseknutí stuhy, doba letu modelu, dodržování určeného letového prostoru i konstrukce modelu. Vítězem se stane pilot, který v turnaji získá nejvíce bodů.

3.2.   Struktura turnaje

Turnaj tvoří několik základních kol souboje a finále. Doporučena jsou čtyři kola a finále. Každé kolo zahrnuje společný let dvou až sedmi pilotů (výjimečně až osmi), kteří létají způsobem každý proti každému. Je-li celkový počet pilotů větší než osm, je kolo ještě rozděleno do tzv. heatů. Kolo je uzavřeno v okamžiku, kdy všichni piloti absolvují právě jeden souboj. V následujících kolech se rozpis pilotů v heatech mění tak, aby se utkalo navzájem co nejvíce pilotů, kteří spolu ještě neletěli v předchozích kolech (ideální je tedy každý s každým). Do finále postupuje sedm pilotů s nejvyšším bodovým ziskem ze základních kol. Počet kol a počet pilotů v heatu musí být sdělen pořadatelem při zahájení turnaje. Pokud pilot, který se probojoval do finálového letu, nemůže do finálového letu z jakýchkoli příčin nastoupit, není povoleno nahradit jej jiným pilotem.

3.3.   Fáze souboje

Souboj sestává z několika fází:

 • Příprava
 • Stav pohotovosti
 • Start
 • Letecký souboj
 • Přistání

3.3.1.  Příprava

Tato fáze slouží pro přípravu pilotů a rozhodčích k souboji. Během přípravy se piloti přesunou na pilotní linii, kde si připraví model k letu. Rozhodčí si vyzvednou pomůcky (log, stopky, tužku), přidělenému pilotovi provedou kontrolu kanálu RC soupravy, neporušenost stuhy na modelu, soulad modelu s pravidly a provedou příslušný zápis do letového logu. Délka a začátek přípravné fáze je stanovena hlavním rozhodčím.

3.3.2.  Stav pohotovosti 

Stav pohotovosti následuje bezprostředně po fázi příprava a je ohlášen hlavním rozhodčím. Ve stavu pohotovosti se všichni piloti a pomocníci (pomocníci pouze v případě, že budou startovat modely pilotům) přesunou na bezpečnostní linii (safety line). Všechno příslušenství pilotů vč. RC vysílače a modelů se musí nacházet na pilotní linii nebo v prostoru pro piloty a motory modelů nesmí běžet. Stav připravenosti může mít rozdílnou dobu trvání, záleží zcela na hlavním rozhodčím, který tuto dobu zbytečně neprodlužuje.

3.3.3.  Start 

Start začíná signálem SCRAMBLE (např. dlouhý hvizd hlavního rozhodčího). Od této chvíle se měří letový čas (7 minut). Na signál SCRAMBLE piloti a pomocnici běží ke svým strojům a pilot nebo jeho pomocník odstartuje model k leteckému souboji. Start musí být proveden směrem do letové zóny.

3.3.4.  Letecký souboj

Letecký souboj probíhá v letové zóně. V průběhu souboje se piloti snaží odseknout stuhy z modelů soupeřů (cut). Za každé takové odseknutí stuhy získává pilot body. Po celou dobu souboje, až do přistání musí pilot létat s modelem v letové zóně. V průběhu souboje může pilot libovolně přistávat a znovu vzlétat. Při přistání je zakázáno překročení bezpečnostní linie (safety line). Každý vzlet musí být proveden z pilotní linie směrem do letového prostoru a nesmí být ohroženy okolní osoby.

Letecký souboj je hvizdem nebo jiným hlasitým způsobem zřetelně ukončen po sedmi minutách hlavním rozhodčím.

3.3.5.  Přistání 

Po ukončení leteckého souboje modely přistávají kdekoli v letové zóně. Při přistání je zakázáno překročení bezpečnostní linie (safety line). Piloti nebo jejich pomocníci musí vyčkat, dokud nepřistanou všechny modely, potom si mohou dojít pro své modely. Pilotní rozhodčí kontroluje stav modelu (neporušenost vlastní stuhy, namotanou cizí stuhu v motoru) ihned po přistání. Pokud pilot po přistání uchopí model bez přítomnosti rozhodčího ztrácí možnost nárokovat vyhodnocení uchránění vlastní stuhy a namotané stuhy v motoru! Pilotní rozhodčí provede zápis do letového logu. Pilot a rozhodčí potvrdí správnost zápisu svými podpisy. Podepsaný log je platný a nelze jej zpětně měnit!

Po přistání začíná příprava na další letecký souboj.

3.3.6.  Změna modelu

V souboji je možné použít pouze jeden model. Nový model může být použit až v dalším souboji. Model je definován jako hlavní část trupu a křídlo.

4. Pomocníci

Každý pilot může mít nejvýše jednoho pomocníka. V průběhu souboje se pomocník zdržuje v blízkosti svého pilota na pilotní linii. Pomocník může startovat model za předpokladu, že startoval společně s pilotem z bezpečnostní linie (viz. bod III-3.3.2.). Pomocník může dojít pro model po přistání nebo po havárii do letové zóny. Pomocník, stejně jako pilot, musí mít při překročení pilotní linie směrem do letové zóny na hlavě upevněnou ochrannou přilbu (viz. bod III-2.).

5. Hodnocení

5.1.      Body za konstrukci modelu

V každém kole, do kterého pilot nastoupí s vícemotorovým modelem nebo s modelem s více nosnými plochami získá +25 bodů (bonifikace).

V každém kole, do kterého pilot nastoupí s modelem s plochým trupem ztrácí -25 bodů (penalizace).

5.2.      Body za letový čas

Za každé dokončené tři sekundy letu v průběhu leteckého souboje obdrží pilot jeden bod. Měření letového času je zahájeno vypuštěním modelu a je ukončeno dotykem modelu se zemí nebo signálem ukončení leteckého souboje. Maximální délka letu je sedm minut.

5.3.      Opakovaný start

Během souboje může pilot uskutečnit libovolné množství vzletů s jedním letounem. Během jednoho souboje lze použít pouze jednu pohonnou baterii. Pokud je pilot nucen přistát během souboje a odnést model z letového prostoru, pilot, pomocník nebo rozhodčí tuto skutečnost oznámí ostatním účastníkům souboje např. zvoláním: „Pilot na ploše“. Opakovaný start modelu musí být proveden vždy z pilotní linie. Časy všech provedených letů během jednoho souboje (heatu) se sčítají.

5.4.      Překročení bezpečnostní linie (safety line)

Za překročení linie ve vzduchu je považováno, překročí-li model linii celý, při překročení na zemi je určující poloha motoru letounu. U vícemotorového letounu je určující ten motor, kterým došlo k překročení. Překročení bezpečnostní linie za letu je hlášeno rozhodčím na safety line. Za každé překročení safety line je pilot napomenut a penalizován ztrátou -200 bodů. Při třetím překročení bezpečnostní linie v průběhu celé soutěže bude pilot z turnaje vyloučen s výjimkou situace, kdy účastník soutěže nelétá nebezpečně a překročení bezpečnostní linie neohrožuje ostatní účastníky soutěže. Ředitel soutěže může v takovém případě umožnit soutěžícímu pokračovat v turnaji za předpokladu, že proti tomuto postupu některý z přihlášených účastníků soutěže nepodá protest v době soutěže a to k rukám ředitele soutěže.

Pokud je celkový součet dosažených bodů v daném kole záporný, je pilotovi zapsána nula.

5.5.      Zachování stuhy

Pilot je odpovědný za start svého modelu se stuhou připojenou k letounu v plné délce. Pilot, který odstartuje bez stuhy, nebo ji během vzletu ztratí, nebo odstartuje s plně nerozvinutou stuhou, musí neprodleně přistát a na model připevnit stuhu novou případně stuhu rozmotat. Doba, po kterou model od prvního startu letěl bez stuhy, se nepočítá do letového času.

Stuha nebo její část ztracená za letu nebo zamotaná se počítá jako odstřihnutá. Dojde-li k porušení nebo ztrátě stuhy při přistání, je nutné doložit nalezenou stuhu letovému rozhodčímu. Zachování nedotčené vlastní stuhy je ohodnoceno +50 body.

5.6.      Odstranění stuhy

Stuhy zachycené za letu na modelu je povoleno odstranit jakýmkoli leteckým vzdušným manévrem. Je zakázáno přistát s cílem odstranit cizí nebo vlastní stuhu z modelu. Stuhu odstraněnou (ztracenou) při přistání a při manipulaci s modelem na zemi je povinen soutěžící na model opět upevnit. Výjimku tvoří situace, kdy se stuha namotá do motoru (do vrtule). V takovém případě musí pilot na tuto situaci upozornit svého rozhodčího, který dohlédne na oprávněnost požadavku. Odstranění stuhy z motoru musí pilot nebo jeho pomocník provést na pilotní linii. Nedovolené odstranění stuhy z modelu je penalizováno -50 body.

Vlastní stuha je ta, se kterou model poprvé odstartoval do leteckého souboje.

5.7.      Odseknutí stuhy (cut)

Odseknutí stuhy lze provést jakoukoli částí modelu vč. vrtule. Pilot, který ve vzduchu odsekne stuhu (cut) upevněnou na soupeřově modelu, získává +100 bodů. Jestliže dojde k seku stuhy zachycené během souboje na protivníkově modelu, získává také +100 bodů. Jestliže během souboje pilot odstřihne současně (v jeden okamžik) více částí stuhy najednou, nebo zasáhne více stuh vlajících za jedním letounem (zbytky ze soubojů), obdrží body za jedno odstřižení. Sek získaný při kolizi modelů, z nichž alespoň jeden havaruje (kill – spadne na zem) není považován za sek, soutěžící za takové odseknutí stuhy neobdrží žádné body.

Za sek do vrtule, tzn. pokud se odstřižená stuha namotá na motor a sek není zřetelně vidět, získá soutěžící +100 bodů pouze v případě, kdy v průběhu letu od startu / opakovaného startu, kdy prokazatelně stuhu na motoru namotanou neměl, nezískal jiný sek. Pokud chce soutěžící nárokovat sek do vrtule musí v průběhu leteckého souboje přistát, aby svému rozhodčímu prokázal namotání stuhy do vrtule a tuto stuhu může odstranit (viz. bod III-5.6.). Pokud soutěžící stuhu odstraní a v dalším pokračování leteckého souboje opět získá sek do vrtule a současně nezíská jiný sek obdrží +100 bodů. Stuha namotaná v motoru po přistání po skončení leteckého souboje je vyhodnocena pouze v případě kdy model zkontroluje rozhodčí dříve, než se pilot nebo jeho pomocník modelu dotknou (viz. bod III-3.3.5.)!

5.8.      Vzdušná kolize, kill

Vzdušné kolize, ani havárie nejsou bodovány. Vzdušná kolize je situace, kdy se srazí dva nebo více modelů ve vzduchu, ale po té všechny modely pokračují v letu. Kill je situace, kdy některý z modelů, které se srazily, bezprostředně po srážce havaruje (dopadne na zem). Pokud je při vzdušné kolizi dosaženo seku (cut) je tento platný. Pokud je dosaženo seku při killu, není tento sek započítán. Přistání po ztrátě vrtule není považováno za kill.

5.9.      Pasivita

Pilot, který se úmyslně neúčastní souboje déle než 20 sekund, bude napomenut hlavním rozhodčím. Jestliže pilot upozornění nerespektuje dalších 20 sekund, bude penalizován -50 body.

5.10.   Překročení pilotní linie bez ochranné přílby

Pokud pilot nebo jeho pomocník v průběhu leteckého souboje překročí pilotní linii směrem do letové zóny bez ochranné přilby upevněné na hlavě, nebude mu výsledek z tohoto souboje započítán a obdrží 0 bodů. Pilot může pokračovat v letu, ale bez zisku bodů.

5.11.   Nerozhodný stav

Jestliže se konečný bodový zisk dvou pilotů rovná, rozhoduje vyšší bodový zisk ve finále. Jestliže je i poté bodový zisk stejný, rozhoduje vyšší bodový zisk z kteréhokoliv kola, mimo finále. Jestliže je bodový zisk stále stejný, vyhraje pilot, který držel vyšší skóre po celou dobu turnaje.

Hodnocení Body
Použití modelu s více nosnými plochami nebo více motory +25
Použití modelu s plochým trupem -25
Letový čas – každé dokončené 3 sekundy letu +1
Odseknutí stuhy soupeři (cut) +100
Zachování vlastní stuhy v souboji bez poškození +50
Nedovolené odstranění stuhy z modelu -50
Druhé napomenutí za pasivitu -50
Překročení bezpečnostní linie (safety line) -200
Překročení pilotní linie směrem do letové zóny bez ochranné přilby 0 za celý let

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1.      Frekvence

Pro řízení modelů se předpokládá použití RC systémů v pásmu 2,4GHz. Pokud pilot používá RC systém v pásmu 35 nebo 40MHz musí být schopen provozovat vysílač na nejméně dvou frekvencích (kanálech). Pokud kolidují kanály ve finále, pilot s nižším celkovým skóre si kanál změní. Piloti jsou zodpovědní za volbu kanálu. Hlavní rozhodčí může před každým jednotlivým soubojem vyžadovat provedení kontroly použitých kanálů. Jiné než výše uvedené RC systémy nejsou povoleny.

6.2.      Předčasné ukončení turnaje

Nastane-li situace, kdy se povětrnostní nebo jiné podmínky během turnaje změní na nevyhovující, vyzve ředitel turnaje piloty k rozhodnutí, zda turnaj přerušit, pokračovat či ukončit a jakým způsobem budou zpracovány výsledky turnaje.

6.3.      Protest

Domnívá-li se pilot přihlášený do turnaje, že došlo k porušení pravidel turnaje nebo k jiné nespravedlnosti, může podat do rukou ředitele turnaje protest. Podání protestu musí proběhnout neprodleně po zjištění dané skutečnosti, avšak nejpozději do 30 minut po zveřejnění průběžných výsledků.

Protest je třeba formulovat písemně a podložit kaucí 200Kč. Ředitel turnaje je povinen svolat jury a nejpozději do zahájení nového kola nebo vyhlášení konečných výsledků rozhodnout o oprávněnosti protestu. Pokud je protest uznán jako oprávněný, bude kauce vrácena. V opačném případě propadá organizátorovi akce.

6.4.      Propozice

Pro oficiální turnaj musí být vydány propozice, ve kterých musí být definováno: datum, čas a místo konání akce, kdo je organizátorem akce, kontakt na ředitele akce a podmínky účasti na akci. Vhodné jsou i doplňující údaje jako výše startovného, výše kauce, upřesnění pravidel, časový rozvrh, apod.

IV. ORGANIZACE TURNAJE

 Pro hladký, bezproblémový a bezpečný průběh turnaje je třeba, aby organizátor akce jmenoval osoby do řídících a kontrolních funkcí. Je přitom možné, aby byly některé funkce obsazeny aktivním účastníkem turnaje, případně sloučeny a vykonávány jednou osobou za předpokladu, že nebude snížena schopnost plnit stanovené úkoly.

1. Ředitel akce

Ředitel akce zastupuje organizátora akce, je odpovědný za vytýčení jednotlivých linií a za celkovou organizaci a bezpečnost turnaje. Odpovídá za to, že se návštěvníci turnaje zdržují za diváckou linií. Přijímá protesty, svolává jury k řešení sportovních problémů a vydává příslušná rozhodnutí. V otázkách bezpečnosti mají jeho rozhodnutí přednost před stanoviskem hlavního rozhodčího nebo jury. Jestliže shledá chování pilota za nebezpečné, má právo jej vyloučit z turnaje.

2. Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí je odpovědný za časování všech fází turnaje. Vydává rozpis pilotů do kol a heatů, kontroluje kolize frekvencí v době trvání turnaje. Organizuje činnost letových rozhodčích a zabezpečuje výpočty výsledků. Je také odpovědný za dodržování pravidel soubojů a za kontrolu modelů, zda vyhovují pravidlům.

Odpovídá za sledování letících modelů, zda se nacházejí za bezpečnostní linií. K této činnosti může pověřit pomocníka – rozhodčího na bezpečnostní linii. Rozhoduje o přidělování trestných bodů.

3. Pilotní rozhodčí

Pilotní rozhodčí před letem kontroluje přidělenému pilotovi soulad jeho modelu s pravidly, použití stuhy od pořadatele a v případě použití RC systému v pásmu 35 nebo 40MHz také použitou frekvenci (kanál) s ohledem na možnou kolizi kanálů s jiným pilotem. Pilotní rozhodčí při leteckém souboji měří letový čas, zaznamenává odstřižení stuh a další údaje, které po přistání zaznamená do letového logu. Po souboji kontroluje pilotovu stuhu. Jako pilotní rozhodčí mohou být využiti i pomocníci pilotů nebo piloti, kteří právě nestartují. Využití pilotů nebo jejich pomocníků jako pilotních rozhodčích oznámí ředitel akce při zahájení turnaje. Je doporučeno, aby si piloti ze stejných skvadron nedělali rozhodčí navzájem.

4. Rozhodčí na bezpečnostní linii

Zpravidla pomocník hlavního rozhodčího, jehož úkolem je sledování, zda se letící modely nacházejí v letové zóně za bezpečnostní linií. V případě překročení bezpečnostní linie signalizuje domluveným způsobem její narušení (např. zvednutým praporkem a voláním „SAFETY!“).

5. Jury

Sportovní jury je jmenovaný nebo volený orgán složený z účastníků turnaje, který je svoláván ředitelem akce při řešení sporných otázek a protestů. Jury má právo rozhodnout o protestu. Počet členů a způsob obsazení jury navrhuje ředitel akce (doporučené složení je: „Velitel EPA“, ředitel soutěže a jeden přítomný aktivní pilot určený losem).

Jména členů jury musí být zveřejněna při zahájení turnaje. Jury musí být svolána vždy při řešení protestu nebo když o to požádá alespoň jedna třetina pilotů.

6. Úklid po turnaji

Po ukončení turnaje je organizátor odpovědný za uvedení dějiště soubojů do původního stavu. Použité stuhy, které jsou z přírodního materiálu (papír) a zbytky EPP po haváriích modelů je třeba shromáždit a ekologicky zlikvidovat. S vysloužilými a poškozenými akumulátory, suchými články a vyřazenou elektronikou je jejich vlastník povinen nakládat jako s nebezpečným odpadem a likvidovat je dle doporučení výrobce.

 

Poznámka:

Pravidla jsou aplikována na všechny účastníky soutěže stejně, pokud by ale jejich aplikace byla v rozporu s obecným zájmem, dobrými mravy, či by někoho hrubě poškozovala, potom je možné po shodě VŠECH účastníků závodu dohodnout jiný postup.

 

 

Zpracoval Pavel Dvořák ve spolupráci s Pavlem Petráškem, Petrem Starkem a Petrem Brhelem

15.5. 2015

 

 1. Bez komentářů.
 1. Žádné zpětné odkazy
 
'